Witaj na
Klemensowej Górce!

  Kościół :
    Strona główna
    Historia
    Patron
    Organy
    Renowacja :
    Widok kościoła
    Czytania mszalne
    Widok z lotu
    Zobacz kościół
    Informator
    Porządek nabożeństw
    Ogłoszenia


  Duszpasterstwo :
    Kapłani
    Rada Parafialna
    Rada Ekonomiczna
    Seniorzy
    Caritas
    Ministranci
    Dzieci Maryi
    Schola
    Linki do innych stron
    TV Miłosierdzie - na żywo
    Łagiewniki – na żywo
    TV Trwam – na żywo


  Kontakt :
 Probostwo

  Odwiedziło nas :

Parafialna Rada Ekonomiczna

Działalność Parafialnej Rady Ekonomicznej (ze statutu)
Rada zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku. Zwoływanie posiedzeń Rady, ustalanie propozycji porządku jej obrad oraz przewodniczenie obradom należą do proboszcza. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez proboszcza z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek, zgłoszony przez członka Rady przed rozpoczęciem obrad. Wnioski te podlegają głosowaniu. Proboszcz zobowiązany jest powiadamiać pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu posiedzenia Rady wszystkich jej członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady, załączając propozycję porządku obrad. Uczestnicy posiedzeń Rady, tak jej członkowie, jak i zaproszone osoby trzecie są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Posiedzenia Rady odbywają się przy obecności większości członków Rady. Opinie Rady zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt opinii może być, z inicjatywy proboszcza poddany głosowaniu. Decyduje bezwzględna większość głosów obecnych członków Rady (liczba głosów za musi przekraczać sumę głosów przeciwko i wstrzymujących). Proboszcz nie bierze udziału w głosowaniu.

Z posiedzenia Rady Sekretarz Rady sporządza protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu Rady odczytany i zaaprobowany przez jej członków. Wszystkie uprawnienia proboszcza parafii, z wyjątkiem uprawnienia do odwołania Rady, przysługują administratorowi parafii. W przypadkach spornych miedzy proboszczem a członkami Rady rozstrzyga ekonom Archidiecezji Katowickiej, a ostatecznie Arcybiskup Katowicki.
Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej :
  • ks. prob. Józef Kracla
  • p. Michał Mrowiec
  • p. Tomasz Lempart
  • p. Renata Konieczny


Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Marka Szkudło 27.10.2017

 

Stworzono ©2005